in ,

Cách nhóm các Worksheet trong Excel

Logo Microsoft Excel.

Nếu bạn đang chỉnh sửa nhiều trang tính trong Microsoft Excel, có thể hữu ích khi nhóm chúng lại với nhau. Điều này cho phép bạn thực hiện các thay đổi đối với cùng một phạm vi ô trên nhiều trang tính. Đây là cách để làm điều đó.

Nhóm nhiều trang tính trong Microsoft Excel

Nhóm các trang tính lại với nhau trong Excel có thể hữu ích nếu bạn có sổ làm việc Excel với nhiều trang tính chứa dữ liệu khác nhau nhưng theo cùng một bố cục.

Ví dụ dưới đây cho thấy điều này trong thực tế. Sổ làm việc Excel của chúng tôi, có tên là “Dữ liệu trường học”, chứa nhiều trang tính liên quan đến hoạt động của một trường học. Ba trong số các trang tính có danh sách học sinh của các lớp khác nhau, được đặt tên là “Lớp A”, “Lớp B” và “Lớp C”.

Một sổ làm việc Excel với các trang tính tương tự của "Loại A," Loại B" và "Loại C."

Nếu chúng ta nhóm các trang tính này lại với nhau, bất kỳ hành động nào chúng ta thực hiện trên bất kỳ trang tính nào trong số này sẽ được áp dụng cho tất cả các trang tính đó.

Ví dụ, giả sử chúng ta muốn chèn một công thức IF vào cột G (các ô từ G4 đến G12) trên mỗi trang tính để xác định xem có học sinh nào sinh năm 1998 hay 1999 hay không. Nếu chúng ta nhóm các trang tính lại với nhau trước khi chèn công thức, chúng ta có thể áp dụng nó cho cùng một phạm vi ô trên cả ba trang tính.

Để nhóm các trang tính lại với nhau, hãy nhấn và giữ phím Ctrl, đồng thời nhấp vào từng trang tính bạn muốn nhóm lại với nhau ở cuối cửa sổ Excel.

Ba trang tính được chọn ở cuối cửa sổ Excel.

Các trang tính được nhóm xuất hiện với nền trắng, trong khi các trang tính không được chọn xuất hiện với màu xám.

Ví dụ dưới đây cho thấy công thức IF mà chúng tôi đề xuất ở trên được chèn vào trang tính “Loại B”. Nhờ nhóm trang tính, công thức tương tự cũng được chèn vào các ô từ G4 đến G12 trên các trang tính “Loại A” và “Loại C”.

Công thức Excel IF, được áp dụng cho nhiều trang tính được nhóm.

Nếu chúng ta sửa đổi thêm bất kỳ ô nào trong số này—chẳng hạn như bằng cách thêm tập hợp công thức thứ hai vào cột H—thì thay đổi sẽ được áp dụng đồng thời cho tất cả các trang tính được nhóm.

Nhóm tất cả các trang tính trong Microsoft Excel

Khi nhấn và giữ Ctrl, bạn có thể chọn nhiều trang tính riêng lẻ và nhóm chúng lại với nhau. Tuy nhiên, nếu bạn có một sổ làm việc lớn hơn nhiều thì điều này là không thực tế.

Nếu bạn muốn nhóm tất cả các trang tính trong sổ làm việc Excel, bạn có thể tiết kiệm thời gian bằng cách nhấp chuột phải vào một trong các trang tính được liệt kê ở cuối cửa sổ Excel.

Từ đây, nhấp vào “Select All Sheets” để nhóm tất cả các trang tính của bạn lại với nhau.

Excel Chọn tất cả các trang tính

Tách nhóm các trang tính trong Microsoft Excel

Sau khi thực hiện xong các thay đổi đối với nhiều trang tính, bạn có thể tách nhóm chúng theo hai cách.

Phương pháp nhanh nhất là nhấp chuột phải vào một trang tính đã chọn ở cuối cửa sổ Excel, sau đó nhấp vào “Ungroup Sheets”.

Excel Ungroup Sheets

Bạn cũng có thể hủy nhóm từng trang một. Chỉ cần nhấn và giữ Ctrl, sau đó chọn các trang tính bạn muốn xóa khỏi nhóm. Các tab trang tính mà bạn hủy nhóm sẽ trở lại nền xám.