in

Cách xóa đánh số trang trong Slide PowerPoint

biểu tượng powerpoint

Số trang chiếu là một cách tuyệt vời để điều hướng đến một trang chiếu cụ thể trên bản trình bày PowerPoint của bạn một cách nhanh chóng. Trong trường hợp số trang chiếu không còn cần thiết nữa, bạn có thể muốn xóa chúng. Đây là cách.

Xóa số trang trình bày khỏi một hoặc tất cả các trang trình bày

Trước tiên, hãy mở bản trình bày PowerPoint có chứa số trang chiếu mà bạn muốn xóa. Số trang chiếu xuất hiện ở góc trên cùng bên trái của trang chiếu tương ứng.

Trang trình bày số 2

Tiếp theo, chuyển đến nhóm “Văn bản” của tab “Chèn” và chọn “Số trang trình bày”.

Tùy chọn số slide trong nhóm văn bản

Sau khi được chọn, hộp thoại Header and Footer sẽ xuất hiện. Trong tab “Trang trình bày”, bỏ chọn hộp bên cạnh “Số trang trình bày”. Nếu bạn chỉ muốn xóa số khỏi trang chiếu đã chọn, hãy chọn “Áp dụng” (2). Nếu bạn muốn xóa các số khỏi mọi trang chiếu trong bản trình bày, hãy chọn “Áp dụng cho tất cả” (3).

Xóa số khỏi trang trình bày

Xóa số trang chiếu khỏi trang chiếu tiêu đề

Có thể bạn chỉ muốn xóa số trang chiếu khỏi trang chiếu tiêu đề. Việc đánh số trang chiếu đó có lẽ không cần thiết vì hầu hết mọi người đều hiểu rằng trang chiếu tiêu đề là trang chiếu đầu tiên trong bản trình bày của bạn.

Để chỉ xóa số trang chiếu khỏi trang chiếu tiêu đề, hãy chọn “Số trang chiếu” trong nhóm “Văn bản” để mở lại hộp thoại “Đầu trang và Chân trang”. Lần này, hãy chọn hộp bên cạnh “Không hiển thị trên trang chiếu tiêu đề”.

Nếu bạn tình cờ ở trên trang chiếu tiêu đề khi mở hộp thoại, hãy chọn “Áp dụng”. Tuy nhiên, nếu bạn đang ở trên bất kỳ trang chiếu nào khác, bạn sẽ cần chọn “Áp dụng cho tất cả” để nó hoạt động.

Không hiển thị số slide trên slide tiêu đề

Comments

Loading…